Eindejaarstips 2022

Eindejaarstips 2022

Beste Lezer,

Het einde van 2022 begint in zicht te komen. Wat is belangrijk om nog dit jaar te (laten) regelen? Welke veranderingen staan er voor 2023 op stapel? U leest het in dit artikel, maar u vindt het uitgebreider terug op onze website: https://ap.lc/9jAeW

Mocht u onze bijdrage in deze krant van afgelopen jaar interessant hebben gevonden en zou u een volgende stap willen zetten? Neem dan met ons contact op. Wij begroeten u graag als nieuwe klant en we gaan van harte voor u aan de slag met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Profiteer van hogere ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt in 2023 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2023: meer dan € 73.031) wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakings- aftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 40%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. In 2023 zou dit tarief 37,05% bedragen. Inmiddels is voorgesteld om het tarief in de eerste schijf (en daarmee de aftrek) verder te verlagen naar 36,93%.

Hebt u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Tariefverlaging maar weer minder kosten- aftrek

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,07% naar 36,93%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief is nu nog van toepassing op een inkomen vanaf € 69.398. Volgend jaar begint de tweede schijf bij een inkomen van € 73.031. In 2023 worden de aftrekposten in deze hoogste belastingschijf weer verder beperkt. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval zijn eventuele aftrekposten, zoals betaalde alimentatie, giften en ziektekosten nog tegen een tarief van 36,93% (nu: 40%) aftrekbaar. De aftrekbeperking geldt niet voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies.

Werken waar men wil een stap dichterbij

De huidige wetgeving biedt geen recht op thuiswerken. Wel kunnen uw werknemers op grond van de Wet flexibel werken een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats. U kunt dit verzoek echter op elke grond afwijzen. Dit in tegenstelling tot een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. U kunt die verzoeken namelijk uitsluitend afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Binnenkort kunt u ook een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats niet meer op elke grond afwijzen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit regelt, onlangs aangenomen. Dient uw werknemer een dergelijk verzoek in en heeft hij of zij dit goed onderbouwd, dan moet u beoordelen of naar redelijkheid en billijkheid uw belangen opwegen tegen de belangen van uw werknemer. Daarbij betrekt u alle omstandigheden van het geval. Dit is dus een ander criterium dan dat geldt bij een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, krijgen uw werknemers meer mogelijkheden om met name thuiswerken af te dwingen.

Einde opbouw oudedagsreserve

Met ingang van 2023 vervalt de mogelijkheid om ten laste van uw winst een oudedagsreserve op te bouwen. Dit jaar is dus het laatste jaar waarin u nog maximaal een toevoeging van € 9.632 kunt doen aan deze reserve. De op 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld. U kunt voor een bedrag ter grootte van de opgebouwde oudedagsreserve daarom nog een aftrekbare (bancaire) lijfrente bedingen, mits u daarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar heeft om het bedrag van de oudedagsreserve te kunnen afstorten. Het afstorten met aftrek in 2022 kan nog tot 1 juli 2023. Heeft u de middelen niet? Dan zult u de opgebouwde oudedagsreserve uiterlijk bij staking van uw onderneming bij uw belastbare winst moeten tellen.

Ga naar onze website voor meer eindejarstips: https://ap.lc/9jAeW

Scroll to Top