ROBBERS2021

Een update van belangrijke coronamaatregelen

Een update van belangrijke coronamaatregelen

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN­­ ­De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in de eerste twee kwartalen van 2021 aanzienlijk verhoogd. Eerder was de beperking tot de zwaarst getroffen sectoren al losgelaten, maar nu komen ook bedrijven met meer dan 250 werknemers in aanmerking voor de regeling. Ondernemers kunnen aanspraak maken op de TVL bij een omzetverlies van […]

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000 subsidie te krijgen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto. De regeling ziet op bedrijfsauto’s met voertuigclassificatie N1 (totaal toelaatbare massa tot 3.500 kg) of N2 (3.500 tot 4.250 kg). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs resp. […]

Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen indienen. Echter, er geldt een opzegverbod tijdens […]

Non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor uw werknemer kunt u als werkgever een non-concurrentiebeding opnemen. Een dergelijk beding legt de medewerker een beperking op in zijn vrije arbeidskeuze. Betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan hoeft u een non-concurrentiebeding niet nogmaals schriftelijk vast te leggen, wanneer de arbeidsovereenkomst met dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden wordt voortgezet. […]

Afrekenen over levenslooptegoed

Afrekenen over levenslooptegoed

Heeft u werknemers in dienst of in dienst gehad die hun levenslooptegoed nog niet hebben opgenomen? Zij moeten aan het eind van het jaar hierover hebben afgerekend met de Belastingdienst. De afwikkeling vindt als volgt plaats. Heeft de werknemer het levenslooptegoed op 1 november 2021 nog steeds niet opgenomen, dan moet de bank (of een […]

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf begin 2021 is er een belangrijke compensatieregeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) van start gegaan. Deze regeling vergoedt de betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. U komt voor deze compensatie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • U heeft voor tenminste één werknemer toestemming […]

Investeren met BIK in coronatijd

Investeren met BIK in coronatijd

Er is door de overheid een nieuwe tijdelijke subsidieregeling getroffen, tot eind 2022: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Wat houdt deze investeringsregeling in? Allereerst is deze regeling van toepassing op investeringen (in Nederland) in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Daarnaast moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en […]

Meer duidelijkheid over KIA

Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 328.721 (2021) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een […]

Meer S&O afdrachtvermindering

Meer S&O afdrachtvermindering

Investeringen in research & development (R&D) worden ondanks de voortdurende coronacrisis ook in 2021 gestimuleerd. Het tarief binnen de eerste schijf gaat daarom omhoog van 32% naar 40%. Voor starters gaat het tarief van 40% naar 50%. De grens van de eerste schijf ligt bij € 350.000 S&O-loonkosten. Daarboven bedraagt het percentage van de afdrachtvermindering […]

Scroll to Top